Strona Główna
Narrow screen resolution Wide screen resolution default color green color orange color
Ważne informacje
Aktywne Zawodzie

Aktywne Zawodzie to projekt realizowany od września 2016 roku do sierpnia 2018 roku. Powstał w oparciu o potrzeby zgłaszane przez mieszkańców podczas rozmów i spotkań dotyczących rewitalizacji ich dzielnicy. Skierowany jest do mieszkańców elbląskiej dzielnicy Zawodzie. Oferta projektu skierowana jest przede wszystkich do osób indywidualnych i członków rodzin w wieku 15-64 lata, ale oferta Domu Sąsiedzkiego i animacja podwórkowa będą otwarte dla wszystkich mieszkańców, zwłaszcza dzieci, młodzieży i seniorów. Zapraszamy Państwa do skorzystania z następujących usług:

·         poradnictwo specjalistyczne:

- prawne

- mediacyjne

- finansowe (budżet domowy, zobowiązania pożyczkowe i kredyty)

·         poradnictwo i warsztaty z psychologiem (rozwiązywanie problemów indywidualnych, rodzinnych, rozwijanie umiejętności społeczno-interpersonalnych, wzmacnianie poczucia własnej wartości, wsparcie w wychodzeniu z problemów związanych z uzależnieniami)

·         asystent rodziny (wsparcie w rozwiązywaniu problemów występujących w rodzinie)

·         warsztaty dla rodziców:

- akademia rodzica (rozwijanie umiejętności wychowawczych, poprawienie kontaktu i komunikacji z dziećmi)

- gospodarowanie budżetem domowy

- organizowanie czasu wolnego

- zdrowe odżywianie się

- inne w zależności od potrzeb zgłaszanych przez uczestników

Podczas warsztatów zapewniamy opiekę nad dziećmi lub osobami zależnymi

·         warsztaty i konsultacje zawodowe, w tym doradztwo z zakresu otrzymania bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej

·         Dom Sąsiedzki i animacja podwórkowa:

- twórcze zajęcia dla dzieci, młodzieży i całych rodzin

- coolturalna piwnica dla młodych

- wyjazdy integracyjno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży

- klub seniora

- inicjatywy podwórkowe

- pikinki sąsiedzkie

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dostarczenie go:

- osobiście do biura projektu przy ulicy Warszawskiej 55 (parter budynku), codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 11-14

- w formie skanu na adres e-mailowy: aktywnezawodzie@gmail.com

Formularze zgłoszeniowe są przyjmowane do 7 października 2016.

 Pobierz formularz zgłoszeniowy

Bliższe informacje o projekcie można uzyskać od Agnieszki Łebek, tel. 55 625 66 81.oraz szukać ich na stronie www.eswip.pl 

Projekt „Aktywne Zawodzie” realizowany jest przez partnerów: Stowarzyszenie ESWIP, Spółdzielnia Socjalna IDEA, Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, którzy są członkami Partnerstwa Rozwoju Społecznego Elbląga.

Zmieniony ( 22.09.2016. )
 
Projekt Fundacji Elbląg "Aktywność podstawą zatrudnienia!"

Fundacja Elbląg rozpoczyna realizację projektu „Aktywność podstawą zatrudnienia! – aktywizacja zawodowa osób pozostających  bez zatrudnienia po 29 roku życia z Elbląga i powiatu elbląskiego”. Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia wśród
60-osobowej grupy niepełnosprawnych bezrobotnych, poszukujących pracy
i nieaktywnych zawodowo po 29 roku życia z terenu Elbląga i powiatu elbląskiego w okresie 1.06.2016-30.11.2017 r.

W ramach dwóch edycji, trwających po 9 miesięcy (w każdej edycji wsparciem zostanie objętych po 30 uczestników), zostanie przeprowadzona kompleksowa i indywidualna aktywizacja zawodowo-edukacyjna
z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb. W ramach projektu oferujemy następujące formy wsparcia:

- pogłębioną diagnozę,

- warsztaty aktywizujące (trening interpersonalny, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, spotkania przedstawiające różne formy zatrudnienia),

- indywidualne wsparcie psychologa i doradcy zawodowego,

- szkolenia zawodowe i stypendia szkoleniowe,

- staż zawodowy i stypendia stażowe,

- wsparcie trenerów pracy oraz pomoc w zatrudnieniu.

W wyniku przeprowadzonych działań część uczestników uzyska zatrudnienie, zwiększą swoje kompetencje zawodowe i społeczne, nabędą doświadczenia zawodowego.

Zgłoszenia zainteresowanych osób przyjmujemy do 22 czerwca br. w biurze Fundacji Elbląg, ul. Zw. Jaszczurczego 17 w Elblągu. Więcej informacji zainteresowani mogą uzyskać pod nr tel. 55 236 98 88.

 

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 
Informacja dla rodzin zastępczych

INFORMACJA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

Image

Od 1 kwietnia 2016r. w  Miejskim Ośrodku  Pomocy Społecznej w  Elblągu  (pokój 409) będą przyjmowane wnioski  o wypłatę dla rodzin zastępczych  dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego w kwocie 500 zł na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia.


 

 

Zmieniony ( 07.03.2016. )
Czytaj całość