DODATKI MIESZKANIOWE W CZASIE PANDEMII

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu

Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

Z dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu mogą skorzystać:

 • najemcy mieszkań komunalnych, Towarzystwa Budownictwa Społecznego, lokali spółdzielczych oraz mieszkań wynajmowanych od osób prywatnych lub firm przed 14 marca 2020 r
 • wnioskodawca spełnia warunki przyznania „zwykłego” dodatku mieszkaniowego min.: metrażowe i dochodowe, pobiera dodatek mieszkaniowy lub ubiega się o jego przyznanie z mocą wsteczną.
 • średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy wskazanych w deklaracji o dochodzie był co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego osiągnięty w roku 2019
 • wnioskodawca nie korzystał wcześniej z powiększonego dodatku mieszkaniowego.

Gdzie i jak należy złożyć wniosek.

 • Wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Elblągu przy ul. Winna 9          do 31 marca 2021 roku.
 • Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego należy pobrać od zarządcy nieruchomością wraz z informacją potwierdzającą wysokość miesięcznego czynszu opłacanego przez ubiegającego się o przyznanie świadczenia ustalonego na dzień złożenia wniosku oraz przypadającego na dzień 14 marca 2020 r.
 • W przypadku osób wynajmujących lokal od osób prywatnych lub firm należy dodatkowo przedłożyć umowę najmu lokalu obowiązującą w dniu złożenia wniosku oraz obowiązującą na dzień 14 marca 2020 r.
 • Na wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego wnioskodawca winien umieścić adnotację : „Wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu”

Dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną.

Za okres stanu zagrożenia epidemiologicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID 19 dodatek mieszkaniowy może zostać przyznany z mocą wsteczną.

Wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego mogą zostać złożone nie później niż po upływie 30 dni od dnia zakończenia obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID-19.

 

Zasady przyznania dodatku z mocą wsteczną:

 • wnioskodawca wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną pobiera od zarządcy nieruchomością.
 • do wniosku należy dołączyć klauzulę (do pobrania tutaj) ze wskazaniem okresu wstecznego za który dodatek mieszkaniowy ma zostać przyznany.
 • okres przyznania dodatku mieszkaniowego nie może przekroczyć 6 miesięcy.
 • dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną nie przyznanej się za okres otrzymania dodatku mieszkaniowego przyznanego na podstawie innej wcześniej wydanej decyzji.
 • pozostałe warunki przyznania dodatku mieszkaniowego pozostają bez zmian.

Szczegółowych informacji dotyczących przyznania dodatku mieszkaniowego, dodatku mieszkaniowego z dopłatą do czynszu oraz dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną udziela Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Zespół Dodatków Mieszkaniowych przy ul. Winna 9 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30 pod numerem telefonu  (55) 625-61-38 bądź osobiście po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym.

Ponadto informacje dotyczące przyznania dodatku mieszkaniowego, dodatku mieszkaniowego z dopłatą do czynszu oraz dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną znajdują się na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (mops.elblag.pl) w zakładce „Dodatki mieszkaniowe”.

Jeżeli znajdujesz się w trudnej sytuacji życiowej i masz problem z regularnym pokrywaniem należności za użytkowanie mieszkania, możesz starać się o wsparcie w formie dodatku mieszkaniowego.

Zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych dodatek mieszkaniowy przysługuje:
najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych;

 • Osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;
 • Osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;
 • Innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;
 • Osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.Ustawa reguluje, komu przysługuje dodatek mieszkaniowy określając tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego, kryterium dochodowe przypadające na każdą osobę w danym gospodarstwie domowym i normatywną powierzchnię lokalu mieszkalnego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego, jako niezbędne przesłanki uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego.