Kryteria przyznania dodatku mieszkaniowego

Kryteria które należy spełnić ubiegając się o przyznanie dodatku mieszkaniowego określone zostały w oparciu o Ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. 2019 r. poz. 2133).

I. Posiadanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu.

1) Najem lub podnajem lokalu mieszkalnego,
2) Zamieszkiwanie w lokalu mieszkalnym do którego przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
3) Zamieszkiwanie w lokalu mieszkalnym stanowiącym własność osoby lub rodziny,
4) Zamieszkiwanie w lokalu mieszkalnym na podstawie umowy najmu lub umowy użyczenia,
5) Zamieszkiwanie w lokalu mieszkalnym bez tytułu prawnego ale oczekując na przydział lokalu socjalnego zgodnie z wyrokiem Sądu, lokalu zamiennego lub oczekując na najem socjalny lokalu.

II. Spełnienie kryterium metrażowego

  • 45.5 m2 dla jednej osoby,
  • 52 m2 dla gospodarstwa dwuosobowego,
  • 58.5 m2 dla gospodarstwa trzyosobowego,
  • 71.5 m2 dla gospodarstwa czteroosobowego,
  • 84.5 m2 dla gospodarstwa pięcioosobowego,
  • 91 m2 dla gospodarstwa sześcioosobowego.

W razie zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób, dla każdej kolejnej osoby wielkość powierzchni lokalu mieszkalnego zwiększa się o 5 m2. Powierzchnię powiększa się o 15 m2 , jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim. Powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna, która musi zamieszkiwać w oddzielnym pokoju (zgodnie z orzeczeniem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o niepełnosprawności), pod warunkiem, że w lokalu zamieszkuje więcej niż jedna osoba.

III. Kryterium dochodowe:

Kryterium dochodowe podlega weryfikacji w marcu każdego roku i ustalane jest w odniesieniu do wysokości najniższej renty i emerytury.

Kryterium obowiązujące w okresie od 01.03.2020 r. do 28.02.2021 r. wynosiło:

  • 2.100 zł dla osoby samotnie zamieszkującej
  • 1.500 zł dla osoby zamieszkującej w gospodarstwie wieloosobowym

Kryterium dochodowe obowiązujące od marca 2021 r. wynosi:

  • 2.189,04 zł dla osoby samotnie zamieszkującej
  • 1.563,60 zł dla osoby zamieszkującej w gospodarstwie wieloosobowym