Ochrona danych osobowych

Inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Elblągu jest Joanna Rejewska. Z inspektorem ochrony danych osobowych możesz skontaktować się pisząc na adres e-mail: joanna.rejewska@mops.elblag.pl

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Nr 119/1 z dnia 4 maja 2016 r. – informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest jednostka organizacyjna Gminy – Miasta Elbląg – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu z siedzibą w 82-300 Elbląg ul. Winna 9;

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Elblągu: e-mail: joanna.rejewska@mops.elblag.pl;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu:

a) na podstawie obowiązujących przepisów prawa  (art. 6 ust. 1 pkt c),
b) do realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 pkt b),
c) do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 9 ust. 2 pkt. b),
d) ze względów związanych z ważnym interesem publicznym (art. 9 ust. 2 pkt. g)
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

4. Przetwarzane dane osobowe mogą być zaliczane do danych niewrażliwych lub wrażliwych;

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także na podstawie stosownych umów podpisanych z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Elblągu;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony przepisami prawa, zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt;

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji zadań przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu;

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w: 00-193 Warszawa ul. Stawki 2;

10. Źródłem pochodzenia Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty zobowiązane do przekazywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także na podstawie stosownych umów podpisanych z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Elblągu;

11. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu. Jednak mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w systemach informatycznych stosowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Elblągu.