Dom Dziennego Pobytu

Domy dziennego pobytu zapewniają pomoc osobom w wieku poprodukcyjnym, które już nie pracują zawodowo: emerytom i rencistom, także osobom niepełnosprawnym i chorym. Celem tej formy wsparcia jest organizacja wolnego czasu i aktywizacja społeczna seniorów.

Zakres działalności domów dziennego pobytu jest bardzo szeroki. Ich zadaniem jest zaspokajanie potrzeb towarzyskich i kulturalnych seniorów oraz dbanie o ich kondycję fizyczną i psychiczną.

Jak sama nazwa wskazuje, domy dziennego pobytu starają się, by ich podopieczni czuli się jak w domu. Są dobrym rozwiązaniem dla rodzin, które nie zawsze mają możliwość w pełni zająć się swoimi starszymi bliskimi na co dzień, a także samotnych seniorów, którzy chcą spędzać aktywnie swój czas.

Na terenie Miasta Elbląga znajduje się jedna tego typu placówka. Jest nią Dom Dziennego Pobytu przy ul. Królewieckiej 135 funkcjonujący w strukturach Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka”.

Przyznanie świadczenia w formie skierowania do Domu Dziennego Pobytu przy ul. Królewieckiej 135 w Elblągu.

Podstawą udzielania świadczenia w formie skierowania do Domu Dziennego Pobytu jest decyzja administracyjna określająca termin skierowania oraz wysokość i termin wnoszenia odpłatności.

Wydanie decyzji administracyjnej następuje na podstawie:

1. Pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o przyznanie pomocy w formie skierowania do Domu Dziennego Pobytu, złożonego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Elblągu,
2. Rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o przyznanie pomocy w formie skierowania do Domu Dziennego Pobytu.

Do wniosku i wywiadu dołącza się m. in.:

1. Decyzję organu emerytalno – rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty oraz pisemną zgodę na ponoszenie odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu,
2. Decyzję ośrodka pomocy społecznej o przyznaniu zasiłku stałego,
3. Jeśli osoba ubiegająca się posiada uprawnienia kombatanckie – zaświadczenie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
4. Oświadczenie o wysokości dochodu osoby ubiegającej się,
5. Orzeczenie o niepełnosprawności, o ile osoba ubiegająca się takie posiada,
6. W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej do wniosku należy dołączyć:

• postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu,
• postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego lub kuratora.

Odpłatność za pobyt w Domu Dziennego Pobytu przy ul. Królewieckiej 135 w Elblągu.

Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych w Elblągu reguluje Uchwała Nr XX/418/2009 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 19 marca 2009r., zmieniona uchwałą Nr VII/192/2019 z dnia 19 września 2019r.