Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb osób wymagających pomocy w tej formie wsparcia, wynikających z rodzaju ich schorzenia lub niepełnosprawności. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Na terenie Miasta Elbląga specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczą pielęgniarki neuropsychiatryczne z Domu Pomocy Społecznej przy ul. Pułaskiego 1c. Do zakresu świadczonych usług należy m. in.: uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, pielęgnacja, jako wspieranie procesu leczenia oraz rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych części organizmu.

Przyznanie świadczenia w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Podstawą świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych jest decyzja administracyjna wydawana przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu lub Kierownika Działu Usług określająca: miejsce i okres świadczenia usług, rodzaje czynności wykonywanych w ramach usług, łączny czas wykonywania usług oraz wysokość i termin wnoszenia odpłatności.

Pomoc przyznawana jest na podstawie wywiadu środowiskowego, w którym pracownik socjalny opisuje całość sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, mieszkaniowej i dochodowej osoby zainteresowanej oraz na podstawie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zasadność przyznania takiej formy pomocy.

Do wniosku i wywiadu dołącza się m. in.:

1. Decyzję organu emerytalno – rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty oraz pisemną zgodę na ponoszenie odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze.
2. Decyzję ośrodka pomocy społecznej o przyznaniu zasiłku stałego,
3. Jeśli osoba ubiegająca się posiada uprawnienia kombatanckie – zaświadczenie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
4. Oświadczenie o wysokości dochodu osoby ubiegającej się,
5. Orzeczenie o niepełnosprawności, o ile osoba ubiegająca się takie posiada,
6. W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej do wniosku należy dołączyć:
• postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu,
• postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego lub kuratora,

Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze zależy od sytuacji socjalno-bytowej, dochodu oraz wykorzystania własnych możliwości, uprawnień i zasobów.

Zasady odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze określa Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych z dnia 22 września 2005r. (Dz.U. Nr 189, poz. 1598 ze zmianami).

Cena 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rok 2021 wynosi 63,00 zł i została ustalona Zarządzeniem Nr 42/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu z dnia 02 grudnia 2020r.