Usługi opiekuńcze to świadczenie niepieniężne z pomocy społecznej obejmujące czynności o charakterze gospodarczym i pielęgnacyjnym. Wsparcie w tej formie pomocy przeznaczone jest dla tych mieszkańców Elbląga, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawieni.

Przyznanie świadczenia w formie usług opiekuńczych.

Podstawą świadczenia usług opiekuńczych jest decyzja administracyjna określająca: miejsce i okres świadczenia usług, rodzaje czynności wykonywanych w ramach usług, łączny czas wykonywania usług oraz wysokość i termin wnoszenia odpłatności. Liczba godzin dziennie oraz liczba dni w tygodniu, w których świadczone są usługi jest określana indywidualnie, w zależności od sytuacji i potrzeb danej osoby.

Wydanie decyzji administracyjnej następuje na podstawie:

1. Pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o przyznanie pomocy w formie usług opiekuńczych złożonego w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o taką formę wsparcia,
2. Rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o przyznanie pomocy w formie usług opiekuńczych.

Do wniosku i wywiadu dołącza się m. in.:

1. Decyzję organu emerytalno – rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty oraz pisemną zgodę na ponoszenie odpłatności za usługi opiekuńcze.
2. Decyzję ośrodka pomocy społecznej o przyznaniu zasiłku stałego.
3. Jeśli osoba ubiegająca się posiada uprawnienia kombatanckie – zaświadczenie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
4. Oświadczenie o wysokości dochodu osoby ubiegającej się,
5. Orzeczenie o niepełnosprawności, o ile osoba ubiegająca się takie posiada.
6. W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej do wniosku należy dołączyć:

• postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu,
• postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego lub kuratora,

Odpłatność za usługi opiekuńcze.

Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze zależy od sytuacji socjalno-bytowej, dochodu oraz wykorzystania własnych możliwości, uprawnień i zasobów.
Odpłatność za usługi opiekuńcze reguluje Uchwała Nr XV/335/2004 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 3 czerwca 2004r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania, zmieniona Uchwałą Nr IX/283/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2019r.